ЕКОЛОГІЯ
2013
ЕКОЛОГІЯ
2013
ЕКОЛОГІЯ
2013
ЕКОЛОГІЯ
2013
ЕКОЛОГІЯ
2013
EXHIBITION - KYIV - May 22-25
Учасник виставки

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

Україна, Київ, 03035,
вул. Урицього, буд. 35
тел.: (044) 206-31-00,
факс: (044) 206-31-07
e-mail »»

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, а також гедрометеорологічної діяльності.

Основні напрями:

 • забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів (земля, поверхневі води, атмосферне повітря, ліси, тваринний і рослинний світ та природні ресурси територіальних вод, континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони України), проведення моніторингу навколишнього природного середовища, поводження з відходами, небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, заповідної справи, формування національної екологічної мережі, а також гідрометеорологічної діяльності;
 • здійснення комплексного управління та регулювання у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів (крім надр), забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, організації, охорони та використання природно-заповідного фонду України та національної екологічної мережі;
 • здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів.

УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЙ МІНПРИРОДИ


Основні напрями:

- участь у реалізації державної інформаційної політики в частині роз‘яснення населенню пріоритетності та актуальності питань охорони навколишнього природного середовища, невиснажливого природокористування на національному, регіональному та місцевому рівнях; підвищення рівня екологічної свідомості громадян України, сприяння закріпленню екологічних стандартів у житті суспільства, впровадження норм екологічної етики; забезпечення позиціонування в Україні та світі міністерства як органа центральної виконавчої влади європейського зразка, впровадження у його діяльність сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;

- забезпечує впровадження та вдосконалення правових інструментів реалізації вимог ратифікованої Верховною Радою України у 1999 році Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості у прийнятті рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля.

ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ МІНПРИРОДИ


Основні напрями:

 • - організовує проведення моніторингу навколишнього природного середовища, геологічного середовища і мінерально-сировинної бази, забезпечує формування та функціонування географічних, екологічних, геологічних та інших інформаційних систем;
 • - здійснює в межах своїх повноважень екологічне інформаційне забезпечення.

В ІДДІЛ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИМОГ РАМКОВОЇ КОНВЕНЦІЇ ООН ПРО ЗМІНУ КЛІМАТУ ДЕПАРТАМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ


Основні напрями:

 • - створення та супроводження національної систему оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів;
 • - створення та супроводження національної систему обліку антропогенних викидів та абсорбції парникових газів;
 • - створення та супроводження інфраструктури реалізації проектів спільного впровадження;
 • - розробка нормативно-правової бази щодо механізму торгівлі вуглецевими одиницями парникових газів;
 • - розробка та супроводження національного плану дій щодо пом’якшення антропогенного впливу на зміну клімату в Україні;
 • - розвиток співпраці зі Сторонами Конвенції та Кіотського протоколу з метою вивчення, узагальнення та впровадження кращого зарубіжного досвіду в Україні, опрацювання питань щодо участі України у міжнародних заходах з питань впровадження положень Конвенції та Кіотського протоколу;
 • - здійснення заходів з підготовки та реалізації проектів, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями.

ДЕПАРТАМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ МІНПРИРОДИ


Основні напрями:

 • - готує пропозиції щодо формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища;
 • - бере участь у розробленні проектів Державної програми економічного і соціального розвитку України, Державного бюджету України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України у сфері охорони навколишнього природного середовища.

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МІНПРИРОДИ


Основні напрями:

 • - організовує відповідно до законодавства проведення державних випробувань пестицидів і агрохімікатів вітчизняного та іноземного виробництва, здійснює їх реєстрацію та регламенти і застосування, акредитацію, тощо.

ДЕПАРТАМЕНТ БІОТИЧНИХ РЕСУРСІВ ТА ЕКОМЕРЕЖІ МІНПРИРОДИ


Основні напрями:

 • - забезпечує в межах своїх повноважень збереження ландшафтного та біологічного різноманіття, формування, збереження і використання національної екологічної мережі, ведення Червоної книги України та Зеленої книги України.

ВІДДІЛ ОХОРОНИ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ ДЕПАРТАМЕНТУ БІОТИЧНИХ РЕСУРСІВ ТА ЕКОМЕРЕЖІ


Основні напрями:

 • 1. Регулювання в галузі мисливства.
 • 2. Регулювання в галузі рибальства.
 • 3. Охорона і відтворення видів тварин, що перебувають під загрозою зникнення, занесених до Червоної книги України, переліків міжнародних договорів України (ведення Червоної книги України в частині тваринного світу);

ВІДДІЛ ОХОРОНИ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ РОСЛИННОГО СВІТУ ДЕПАРТАМЕНТУ БІОТИЧНИХ РЕСУРСІВ ТА ЕКОМЕРЕЖІ


Основні напрями:

 • - нормативно-правова діяльність у сфері охорони, невиснажливого використання та відтворення рослинного світу, збереження біотичного різноманіття;
 • - охорона і відтворення видів рослин, занесених до Червоної книги України, та рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України.
 • - розгляд заявок та видача дозвільних документів щодо ввезення в Україну та вивезення за її межі об'єктів рослинного світу;
 • - видача дозвільних документів на спеціальне використання природних рослинних ресурсів загальнодержавного значення;
 • - затвердження нормативів використання лісових ресурсів;

ВІДДІЛ РЕГУЛЮВАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ МІНПРИРОДИ


Основні напрями:

 • – формування основних засад та реалізація державної політики у сфері водоохоронної діяльності, раціонального використання та відтворення водних ресурсів;
 • - вдосконалення економічного механізму водокористування;

ВІДДІЛ ОХОРОНИ АЗОВСКОГО ТА ЧОРНОГО МОРІВ МІНПРИРОДИ


Основні напрями:

 • - організаційне забезпечення реалізації держаної політики, здійснення комплексного управління та регулювання у сфері охорони та відновлення довкілля Чорного і Азовського морів, невиснажливого використання морських природних ресурсів;
 • - Забезпечення координації і організація виконання Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів, затвердженої Законом України від 22.03.2001 № 2333-ІІІ.

ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА КОНТРОЛЮ

ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ МІНПРИРОДИ


Основні напрями:

 • - здійснює відповідно до законодавства державний контроль за додержанням правил, нормативів, норм, лімітів, квот, умов дозволів та ліцензійних умов у сфері використання
 • та охорони природних ресурсів;
 • - здійснює відповідно до законодавства державний контроль до вимог екологічної та в
 • межах своєї компетенції радіаційної безпеки, режиму територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також у сфері поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та
 • агрохімікатами.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЗАПОВІДНОЇ СПРАВИ МІНПРИРОДИ


Основні напрями:

 • - забезпечує розвиток заповідної справи, управління охороною і використанням територій та об'єктів природно-заповідного фонду, підготовку пропозицій щодо створення нових та розширення території існуючих об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.

ДЕРЖАВНА ГЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА МІНПРИРОДИ


Основні напрями:

 • - організовує проведення наукових досліджень, науково-методичних робіт з питань
 • прогнозування, пошуку і розвідки родовищ корисних копалин, забезпечує під час
 • проведення геолого-розвідувальних робіт використання нової техніки, впровадження
 • новітніх технологій;
 • - визначає в установленому порядку зміст та обсяг інформації, яка підлягає обов'язковій передачі до Державного інформаційного геологічного фонду України;
 • - бере участь у виконанні робіт з розвитку національної системи сейсмічних спостережень та підвищення рівня безпеки проживання населення у сейсмонебезпечних регіонах України;
 • - здійснює відповідно до законодавства державний контроль за повнотою геологічного вивчення надр.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ (УКРГЕОДЕЗКАРТОГРАФIЯ)

вул. Попудренка, 54, МСП - 660,
м. Київ-94, 02660
тел.: (044) 296 6008, факс: 573 4213
e-mail »»

Державна служба геодезії, картографії та кадастру (Укргеодезкартографія) - урядовий орган державного управління у складі Міністерства охорони навколишнього природного середовища.

Основні напрями:

 • 1. здійснює реалізацію державної політики у сфері топографо-геодезичної, картографічної та кадастрової діяльності;
 • 2. забезпечує створення національної геодезичної системи.
 • 3. координує та забезпечує створення національної інфраструктури геопросторових даних;
 • 4. формує та забезпечує ведення Державного реєстру географічних назв України, та географічних об'єктів інших країн світу;
 • 5. організовує виконання астрономо-геодезичних, гравіметричних, інженерно-геодезичних, топографічних, картографічних, картовидавничих робіт, проведення супутникових радіонавігаційних спостережень, аеро- та космічних зйомок для дистанційного зондування Землі з метою вивчення природних ресурсів і стану довкілля;
 • 6. видає в установленому законодавством порядку ліцензії на виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт.
 • 7. здійснює державний геодезичний нагляд;

ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ІНЖЕНЕРНОЇ ГЕОДЕЗІЇ (ДНВП “УКРІНЖГЕОДЕЗІЯ”)

пров. Новопечерський, 3,
корпус 2, 01042, м. Київ-42, 01042
тел.: (044) 528-7235, факс: 528-72-35
e-mail »»
e-mail »»

Основні напрями:

 • 1. Аерофотознімальні роботи:
 • 2. Інженерно-геодезичні роботи:
 • 3.Топографо-геодезичні роботи:
 • 4. Картографічні роботи:
 • 5. Земельно-кадастрові роботи:
 • 6. Інженерно-гідрографічні роботи:
Реклама

Rambler's Top100 Rambler's Top100